کمترین: 
1715
بیشترین: 
1759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1736
زمان: 
5/29 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 29 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1736 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":1715},{"date":"1397/05/29 10:50","price":1731},{"date":"1397/05/29 11:20","price":1730},{"date":"1397/05/29 11:30","price":1759},{"date":"1397/05/29 11:50","price":1749},{"date":"1397/05/29 12:00","price":1748},{"date":"1397/05/29 12:10","price":1747},{"date":"1397/05/29 12:30","price":1735},{"date":"1397/05/29 12:50","price":1736},{"date":"1397/05/29 13:00","price":1737},{"date":"1397/05/29 13:10","price":1720},{"date":"1397/05/29 13:20","price":1737},{"date":"1397/05/29 13:30","price":1739},{"date":"1397/05/29 13:50","price":1735},{"date":"1397/05/29 14:00","price":1733},{"date":"1397/05/29 14:10","price":1730},{"date":"1397/05/29 14:20","price":1731},{"date":"1397/05/29 14:30","price":1736},{"date":"1397/05/29 14:50","price":1735},{"date":"1397/05/29 15:00","price":1742},{"date":"1397/05/29 15:10","price":1744},{"date":"1397/05/29 15:20","price":1749},{"date":"1397/05/29 15:30","price":1748},{"date":"1397/05/29 15:50","price":1745},{"date":"1397/05/29 16:00","price":1742},{"date":"1397/05/29 16:10","price":1743},{"date":"1397/05/29 16:20","price":1741},{"date":"1397/05/29 16:30","price":1743},{"date":"1397/05/29 16:50","price":1748},{"date":"1397/05/29 17:00","price":1749},{"date":"1397/05/29 17:10","price":1745},{"date":"1397/05/29 17:20","price":1749},{"date":"1397/05/29 17:40","price":1754},{"date":"1397/05/29 17:50","price":1745},{"date":"1397/05/29 18:00","price":1756},{"date":"1397/05/29 18:10","price":1753},{"date":"1397/05/29 18:20","price":1754},{"date":"1397/05/29 18:30","price":1753},{"date":"1397/05/29 18:50","price":1750},{"date":"1397/05/29 19:00","price":1751},{"date":"1397/05/29 19:10","price":1752},{"date":"1397/05/29 19:20","price":1748},{"date":"1397/05/29 20:00","price":1747},{"date":"1397/05/29 20:30","price":1752},{"date":"1397/05/29 20:50","price":1751},{"date":"1397/05/29 21:00","price":1745},{"date":"1397/05/29 21:10","price":1736}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398