کمترین: 
2804
بیشترین: 
2875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2838
زمان: 
5/29 21:10
قیمت درهم امارات امروز 29 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 2838 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":2804},{"date":"1397/05/29 10:50","price":2829},{"date":"1397/05/29 11:20","price":2828},{"date":"1397/05/29 11:30","price":2875},{"date":"1397/05/29 11:50","price":2859},{"date":"1397/05/29 12:00","price":2857},{"date":"1397/05/29 12:10","price":2855},{"date":"1397/05/29 12:20","price":2856},{"date":"1397/05/29 12:30","price":2836},{"date":"1397/05/29 12:50","price":2838},{"date":"1397/05/29 13:00","price":2840},{"date":"1397/05/29 13:10","price":2812},{"date":"1397/05/29 13:20","price":2839},{"date":"1397/05/29 13:30","price":2843},{"date":"1397/05/29 13:50","price":2837},{"date":"1397/05/29 14:00","price":2833},{"date":"1397/05/29 14:10","price":2829},{"date":"1397/05/29 14:20","price":2826},{"date":"1397/05/29 14:30","price":2837},{"date":"1397/05/29 15:00","price":2848},{"date":"1397/05/29 15:10","price":2851},{"date":"1397/05/29 15:20","price":2859},{"date":"1397/05/29 15:30","price":2858},{"date":"1397/05/29 15:50","price":2852},{"date":"1397/05/29 16:00","price":2847},{"date":"1397/05/29 16:10","price":2849},{"date":"1397/05/29 16:20","price":2847},{"date":"1397/05/29 16:30","price":2849},{"date":"1397/05/29 16:50","price":2857},{"date":"1397/05/29 17:00","price":2859},{"date":"1397/05/29 17:10","price":2853},{"date":"1397/05/29 17:20","price":2859},{"date":"1397/05/29 17:30","price":2860},{"date":"1397/05/29 17:40","price":2867},{"date":"1397/05/29 17:50","price":2853},{"date":"1397/05/29 18:00","price":2871},{"date":"1397/05/29 18:10","price":2865},{"date":"1397/05/29 18:20","price":2867},{"date":"1397/05/29 18:30","price":2866},{"date":"1397/05/29 18:50","price":2861},{"date":"1397/05/29 19:00","price":2862},{"date":"1397/05/29 19:10","price":2864},{"date":"1397/05/29 19:20","price":2857},{"date":"1397/05/29 19:30","price":2858},{"date":"1397/05/29 19:50","price":2857},{"date":"1397/05/29 20:00","price":2855},{"date":"1397/05/29 20:10","price":2856},{"date":"1397/05/29 20:30","price":2864},{"date":"1397/05/29 20:50","price":2862},{"date":"1397/05/29 21:00","price":2852},{"date":"1397/05/29 21:10","price":2838}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398