کمترین: 
11169.5
بیشترین: 
11169.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11169.5
زمان: 
5/29 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 29 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 11169.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":11169.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398