کمترین: 
643.38
بیشترین: 
649.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
648.13
زمان: 
5/29 23:08
قیمت گازوئیل امروز 29 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 648.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 05:08","price":644.63},{"date":"1397/05/29 06:08","price":644.13},{"date":"1397/05/29 07:08","price":644.63},{"date":"1397/05/29 08:08","price":643.5},{"date":"1397/05/29 09:08","price":644.5},{"date":"1397/05/29 10:08","price":644.38},{"date":"1397/05/29 11:08","price":644.63},{"date":"1397/05/29 12:08","price":644.38},{"date":"1397/05/29 13:08","price":648.13},{"date":"1397/05/29 14:08","price":646.88},{"date":"1397/05/29 15:08","price":644},{"date":"1397/05/29 16:08","price":643.88},{"date":"1397/05/29 17:08","price":643.63},{"date":"1397/05/29 17:32","price":643.38},{"date":"1397/05/29 18:08","price":643.75},{"date":"1397/05/29 19:08","price":649.13},{"date":"1397/05/29 20:08","price":645.63},{"date":"1397/05/29 21:08","price":646.13},{"date":"1397/05/29 22:08","price":647.13},{"date":"1397/05/29 23:08","price":648.13}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398