کمترین: 
71.47
بیشترین: 
72.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.2
زمان: 
5/29 23:08
قیمت نفت برنت امروز 29 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 72.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 05:08","price":71.78},{"date":"1397/05/29 06:08","price":71.66},{"date":"1397/05/29 07:08","price":71.65},{"date":"1397/05/29 08:08","price":71.47},{"date":"1397/05/29 09:08","price":71.61},{"date":"1397/05/29 10:08","price":71.6},{"date":"1397/05/29 11:08","price":71.72},{"date":"1397/05/29 12:08","price":71.78},{"date":"1397/05/29 13:08","price":72.17},{"date":"1397/05/29 14:08","price":72.12},{"date":"1397/05/29 15:08","price":72.05},{"date":"1397/05/29 16:08","price":72.09},{"date":"1397/05/29 17:08","price":71.96},{"date":"1397/05/29 17:32","price":71.97},{"date":"1397/05/29 18:08","price":72},{"date":"1397/05/29 19:08","price":72.67},{"date":"1397/05/29 20:08","price":72.12},{"date":"1397/05/29 21:08","price":72.25},{"date":"1397/05/29 22:08","price":72.36},{"date":"1397/05/29 23:08","price":72.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399