کمترین: 
1.9725
بیشترین: 
2.015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.015
زمان: 
5/29 23:08
قیمت بنزین امروز 29 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 2.015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 04:08","price":1.9785},{"date":"1397/05/29 06:08","price":1.9768},{"date":"1397/05/29 07:08","price":1.9764},{"date":"1397/05/29 08:08","price":1.9725},{"date":"1397/05/29 09:08","price":1.9745},{"date":"1397/05/29 11:08","price":1.9765},{"date":"1397/05/29 12:08","price":1.9766},{"date":"1397/05/29 13:08","price":1.9835},{"date":"1397/05/29 14:08","price":1.9805},{"date":"1397/05/29 15:08","price":1.98},{"date":"1397/05/29 16:08","price":1.9795},{"date":"1397/05/29 17:08","price":1.9882},{"date":"1397/05/29 17:32","price":1.9846},{"date":"1397/05/29 18:08","price":1.9933},{"date":"1397/05/29 19:08","price":2.0125},{"date":"1397/05/29 20:08","price":1.997},{"date":"1397/05/29 21:08","price":2.0115},{"date":"1397/05/29 22:08","price":2.0139},{"date":"1397/05/29 23:08","price":2.015}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398