کمترین: 
2.0938
بیشترین: 
2.1158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1148
زمان: 
5/29 23:08
قیمت نفت کوره امروز 29 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 2.1148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 03:08","price":2.0971},{"date":"1397/05/29 04:08","price":2.0966},{"date":"1397/05/29 05:08","price":2.0977},{"date":"1397/05/29 06:08","price":2.096},{"date":"1397/05/29 07:08","price":2.0975},{"date":"1397/05/29 08:08","price":2.0938},{"date":"1397/05/29 09:08","price":2.0968},{"date":"1397/05/29 10:08","price":2.0965},{"date":"1397/05/29 11:08","price":2.0982},{"date":"1397/05/29 12:08","price":2.0979},{"date":"1397/05/29 13:08","price":2.1092},{"date":"1397/05/29 14:08","price":2.1056},{"date":"1397/05/29 15:08","price":2.0954},{"date":"1397/05/29 16:08","price":2.0991},{"date":"1397/05/29 17:08","price":2.0972},{"date":"1397/05/29 18:08","price":2.0974},{"date":"1397/05/29 19:08","price":2.1158},{"date":"1397/05/29 20:08","price":2.1014},{"date":"1397/05/29 21:08","price":2.1076},{"date":"1397/05/29 22:08","price":2.1107},{"date":"1397/05/29 23:08","price":2.1148}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399