کمترین: 
64.88
بیشترین: 
65.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.41
زمان: 
5/29 23:08
قیمت نفت سبک امروز 29 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 65.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 03:08","price":65.16},{"date":"1397/05/29 04:08","price":65.12},{"date":"1397/05/29 05:08","price":65.15},{"date":"1397/05/29 06:08","price":65.09},{"date":"1397/05/29 07:08","price":65.08},{"date":"1397/05/29 08:08","price":64.88},{"date":"1397/05/29 09:08","price":64.97},{"date":"1397/05/29 10:08","price":64.95},{"date":"1397/05/29 11:08","price":65.08},{"date":"1397/05/29 12:08","price":65.06},{"date":"1397/05/29 13:08","price":65.31},{"date":"1397/05/29 14:08","price":65.22},{"date":"1397/05/29 15:08","price":65.12},{"date":"1397/05/29 16:08","price":65.17},{"date":"1397/05/29 17:08","price":64.94},{"date":"1397/05/29 17:32","price":65.05},{"date":"1397/05/29 18:08","price":65.11},{"date":"1397/05/29 19:08","price":65.58},{"date":"1397/05/29 20:08","price":65.17},{"date":"1397/05/29 21:08","price":65.35},{"date":"1397/05/29 22:08","price":65.31},{"date":"1397/05/29 23:08","price":65.41}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398