کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
5/29 23:56
قیمت dsعنوان امروز 29 مرداد 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 29 مرداد 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398