کمترین: 
5983
بیشترین: 
6149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6034
زمان: 
5/28 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 28 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 مرداد 1397 , 6034 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":6022},{"date":"1397/05/28 13:20","price":6004},{"date":"1397/05/28 13:30","price":5995},{"date":"1397/05/28 13:50","price":6044},{"date":"1397/05/28 14:00","price":6007},{"date":"1397/05/28 14:10","price":6002},{"date":"1397/05/28 14:20","price":5986},{"date":"1397/05/28 14:50","price":6023},{"date":"1397/05/28 15:10","price":6007},{"date":"1397/05/28 15:20","price":6023},{"date":"1397/05/28 15:30","price":6015},{"date":"1397/05/28 15:50","price":5991},{"date":"1397/05/28 16:00","price":6007},{"date":"1397/05/28 16:10","price":5983},{"date":"1397/05/28 16:20","price":6031},{"date":"1397/05/28 16:30","price":6047},{"date":"1397/05/28 16:50","price":6103},{"date":"1397/05/28 17:00","price":6077},{"date":"1397/05/28 17:10","price":6125},{"date":"1397/05/28 17:20","price":6149},{"date":"1397/05/28 17:30","price":6140},{"date":"1397/05/28 17:50","price":6068},{"date":"1397/05/28 18:00","price":6044},{"date":"1397/05/28 18:10","price":6074},{"date":"1397/05/28 18:30","price":6081},{"date":"1397/05/28 18:50","price":6090},{"date":"1397/05/28 19:00","price":6105},{"date":"1397/05/28 19:10","price":6098},{"date":"1397/05/28 19:20","price":6090},{"date":"1397/05/28 19:50","price":6026},{"date":"1397/05/28 20:00","price":6042},{"date":"1397/05/28 20:10","price":6034},{"date":"1397/05/28 20:20","price":5994},{"date":"1397/05/28 20:30","price":6018},{"date":"1397/05/28 20:50","price":6026},{"date":"1397/05/28 21:20","price":6034}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398