کمترین: 
309
بیشترین: 
317
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
311
زمان: 
5/28 20:50
قیمت بات تایلند امروز 28 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 28 مرداد 1397 , 311 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":310},{"date":"1397/05/28 13:30","price":309},{"date":"1397/05/28 13:50","price":312},{"date":"1397/05/28 14:00","price":310},{"date":"1397/05/28 14:10","price":309},{"date":"1397/05/28 14:50","price":311},{"date":"1397/05/28 15:10","price":310},{"date":"1397/05/28 15:20","price":311},{"date":"1397/05/28 15:30","price":310},{"date":"1397/05/28 15:50","price":309},{"date":"1397/05/28 16:00","price":310},{"date":"1397/05/28 16:10","price":309},{"date":"1397/05/28 16:20","price":311},{"date":"1397/05/28 16:30","price":312},{"date":"1397/05/28 16:50","price":315},{"date":"1397/05/28 17:00","price":313},{"date":"1397/05/28 17:10","price":316},{"date":"1397/05/28 17:20","price":317},{"date":"1397/05/28 17:50","price":313},{"date":"1397/05/28 18:00","price":312},{"date":"1397/05/28 18:10","price":313},{"date":"1397/05/28 18:30","price":314},{"date":"1397/05/28 19:00","price":315},{"date":"1397/05/28 19:10","price":314},{"date":"1397/05/28 19:50","price":311},{"date":"1397/05/28 20:00","price":312},{"date":"1397/05/28 20:10","price":311},{"date":"1397/05/28 20:20","price":309},{"date":"1397/05/28 20:30","price":310},{"date":"1397/05/28 20:50","price":311}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398