کمترین: 
2495
بیشترین: 
2564
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2516
زمان: 
5/28 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 28 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 28 مرداد 1397 , 2516 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":2511},{"date":"1397/05/28 13:20","price":2504},{"date":"1397/05/28 13:30","price":2500},{"date":"1397/05/28 13:50","price":2520},{"date":"1397/05/28 14:00","price":2512},{"date":"1397/05/28 14:10","price":2503},{"date":"1397/05/28 14:20","price":2496},{"date":"1397/05/28 14:50","price":2512},{"date":"1397/05/28 15:10","price":2510},{"date":"1397/05/28 15:20","price":2512},{"date":"1397/05/28 15:30","price":2508},{"date":"1397/05/28 15:50","price":2498},{"date":"1397/05/28 16:00","price":2505},{"date":"1397/05/28 16:10","price":2495},{"date":"1397/05/28 16:20","price":2515},{"date":"1397/05/28 16:30","price":2522},{"date":"1397/05/28 16:50","price":2545},{"date":"1397/05/28 17:00","price":2534},{"date":"1397/05/28 17:10","price":2554},{"date":"1397/05/28 17:20","price":2564},{"date":"1397/05/28 17:50","price":2530},{"date":"1397/05/28 18:00","price":2520},{"date":"1397/05/28 18:10","price":2533},{"date":"1397/05/28 18:30","price":2536},{"date":"1397/05/28 18:50","price":2539},{"date":"1397/05/28 19:00","price":2546},{"date":"1397/05/28 19:10","price":2543},{"date":"1397/05/28 19:20","price":2539},{"date":"1397/05/28 19:50","price":2519},{"date":"1397/05/28 20:10","price":2516},{"date":"1397/05/28 20:20","price":2503},{"date":"1397/05/28 20:30","price":2509},{"date":"1397/05/28 20:50","price":2513},{"date":"1397/05/28 21:20","price":2516}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398