کمترین: 
1303
بیشترین: 
1339
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1314
زمان: 
5/28 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 28 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 28 مرداد 1397 , 1314 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":1311},{"date":"1397/05/28 13:20","price":1308},{"date":"1397/05/28 13:30","price":1306},{"date":"1397/05/28 13:50","price":1316},{"date":"1397/05/28 14:00","price":1312},{"date":"1397/05/28 14:10","price":1307},{"date":"1397/05/28 14:20","price":1304},{"date":"1397/05/28 14:50","price":1312},{"date":"1397/05/28 15:10","price":1311},{"date":"1397/05/28 15:20","price":1312},{"date":"1397/05/28 15:30","price":1310},{"date":"1397/05/28 15:50","price":1305},{"date":"1397/05/28 16:00","price":1308},{"date":"1397/05/28 16:10","price":1303},{"date":"1397/05/28 16:20","price":1314},{"date":"1397/05/28 16:30","price":1317},{"date":"1397/05/28 16:50","price":1329},{"date":"1397/05/28 17:00","price":1323},{"date":"1397/05/28 17:10","price":1334},{"date":"1397/05/28 17:20","price":1339},{"date":"1397/05/28 17:50","price":1322},{"date":"1397/05/28 18:00","price":1316},{"date":"1397/05/28 18:10","price":1323},{"date":"1397/05/28 18:30","price":1324},{"date":"1397/05/28 18:50","price":1326},{"date":"1397/05/28 19:00","price":1330},{"date":"1397/05/28 19:10","price":1328},{"date":"1397/05/28 19:20","price":1326},{"date":"1397/05/28 19:50","price":1316},{"date":"1397/05/28 20:10","price":1314},{"date":"1397/05/28 20:20","price":1307},{"date":"1397/05/28 20:30","price":1311},{"date":"1397/05/28 20:50","price":1312},{"date":"1397/05/28 21:20","price":1314}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398