کمترین: 
1211
بیشترین: 
1244
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1221
زمان: 
5/28 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 28 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 مرداد 1397 , 1221 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":1219},{"date":"1397/05/28 13:20","price":1215},{"date":"1397/05/28 13:30","price":1213},{"date":"1397/05/28 13:50","price":1223},{"date":"1397/05/28 14:00","price":1219},{"date":"1397/05/28 14:10","price":1215},{"date":"1397/05/28 14:20","price":1212},{"date":"1397/05/28 14:50","price":1219},{"date":"1397/05/28 15:10","price":1218},{"date":"1397/05/28 15:20","price":1219},{"date":"1397/05/28 15:30","price":1217},{"date":"1397/05/28 15:50","price":1213},{"date":"1397/05/28 16:00","price":1216},{"date":"1397/05/28 16:10","price":1211},{"date":"1397/05/28 16:20","price":1221},{"date":"1397/05/28 16:30","price":1224},{"date":"1397/05/28 16:50","price":1235},{"date":"1397/05/28 17:00","price":1230},{"date":"1397/05/28 17:10","price":1240},{"date":"1397/05/28 17:20","price":1244},{"date":"1397/05/28 17:50","price":1228},{"date":"1397/05/28 18:00","price":1223},{"date":"1397/05/28 18:10","price":1229},{"date":"1397/05/28 18:30","price":1231},{"date":"1397/05/28 18:50","price":1233},{"date":"1397/05/28 19:00","price":1236},{"date":"1397/05/28 19:10","price":1234},{"date":"1397/05/28 19:20","price":1233},{"date":"1397/05/28 19:50","price":1223},{"date":"1397/05/28 20:10","price":1221},{"date":"1397/05/28 20:20","price":1215},{"date":"1397/05/28 20:30","price":1218},{"date":"1397/05/28 20:50","price":1220},{"date":"1397/05/28 21:20","price":1221}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398