کمترین: 
1569
بیشترین: 
1613
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1582
زمان: 
5/28 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 28 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 28 مرداد 1397 , 1582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":1579},{"date":"1397/05/28 13:20","price":1574},{"date":"1397/05/28 13:30","price":1572},{"date":"1397/05/28 13:50","price":1585},{"date":"1397/05/28 14:00","price":1580},{"date":"1397/05/28 14:10","price":1574},{"date":"1397/05/28 14:20","price":1570},{"date":"1397/05/28 14:50","price":1580},{"date":"1397/05/28 15:10","price":1579},{"date":"1397/05/28 15:20","price":1580},{"date":"1397/05/28 15:30","price":1577},{"date":"1397/05/28 15:50","price":1571},{"date":"1397/05/28 16:00","price":1575},{"date":"1397/05/28 16:10","price":1569},{"date":"1397/05/28 16:20","price":1582},{"date":"1397/05/28 16:30","price":1586},{"date":"1397/05/28 16:50","price":1601},{"date":"1397/05/28 17:00","price":1594},{"date":"1397/05/28 17:10","price":1606},{"date":"1397/05/28 17:20","price":1613},{"date":"1397/05/28 17:50","price":1591},{"date":"1397/05/28 18:00","price":1585},{"date":"1397/05/28 18:10","price":1593},{"date":"1397/05/28 18:30","price":1595},{"date":"1397/05/28 18:50","price":1597},{"date":"1397/05/28 19:00","price":1601},{"date":"1397/05/28 19:10","price":1599},{"date":"1397/05/28 19:20","price":1597},{"date":"1397/05/28 19:50","price":1584},{"date":"1397/05/28 20:10","price":1582},{"date":"1397/05/28 20:20","price":1574},{"date":"1397/05/28 20:30","price":1578},{"date":"1397/05/28 20:50","price":1580},{"date":"1397/05/28 21:20","price":1582}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398