کمترین: 
26942
بیشترین: 
27688
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27171
زمان: 
5/28 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 28 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 مرداد 1397 , 27171 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":27116},{"date":"1397/05/28 13:20","price":27035},{"date":"1397/05/28 13:30","price":26998},{"date":"1397/05/28 13:50","price":27216},{"date":"1397/05/28 14:00","price":27121},{"date":"1397/05/28 14:10","price":27027},{"date":"1397/05/28 14:20","price":26956},{"date":"1397/05/28 14:50","price":27121},{"date":"1397/05/28 15:10","price":27108},{"date":"1397/05/28 15:20","price":27121},{"date":"1397/05/28 15:30","price":27085},{"date":"1397/05/28 15:50","price":26977},{"date":"1397/05/28 16:00","price":27050},{"date":"1397/05/28 16:10","price":26942},{"date":"1397/05/28 16:20","price":27158},{"date":"1397/05/28 16:30","price":27229},{"date":"1397/05/28 16:50","price":27482},{"date":"1397/05/28 17:00","price":27364},{"date":"1397/05/28 17:10","price":27580},{"date":"1397/05/28 17:20","price":27688},{"date":"1397/05/28 17:50","price":27324},{"date":"1397/05/28 18:00","price":27216},{"date":"1397/05/28 18:10","price":27351},{"date":"1397/05/28 18:30","price":27385},{"date":"1397/05/28 18:50","price":27422},{"date":"1397/05/28 19:00","price":27493},{"date":"1397/05/28 19:10","price":27459},{"date":"1397/05/28 19:20","price":27422},{"date":"1397/05/28 19:50","price":27206},{"date":"1397/05/28 20:10","price":27171},{"date":"1397/05/28 20:20","price":27027},{"date":"1397/05/28 20:30","price":27098},{"date":"1397/05/28 20:50","price":27135},{"date":"1397/05/28 21:20","price":27171}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398