کمترین: 
26483
بیشترین: 
27215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26708
زمان: 
5/28 21:20
قیمت ریال عمان امروز 28 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 28 مرداد 1397 , 26708 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/28 12:50","price":26654},{"date":"1397/05/28 13:20","price":26574},{"date":"1397/05/28 13:30","price":26537},{"date":"1397/05/28 13:50","price":26752},{"date":"1397/05/28 14:00","price":26659},{"date":"1397/05/28 14:10","price":26566},{"date":"1397/05/28 14:20","price":26496},{"date":"1397/05/28 14:50","price":26659},{"date":"1397/05/28 15:10","price":26646},{"date":"1397/05/28 15:20","price":26659},{"date":"1397/05/28 15:30","price":26623},{"date":"1397/05/28 15:50","price":26517},{"date":"1397/05/28 16:00","price":26589},{"date":"1397/05/28 16:10","price":26483},{"date":"1397/05/28 16:20","price":26695},{"date":"1397/05/28 16:30","price":26765},{"date":"1397/05/28 16:50","price":27014},{"date":"1397/05/28 17:00","price":26897},{"date":"1397/05/28 17:10","price":27109},{"date":"1397/05/28 17:20","price":27215},{"date":"1397/05/28 17:50","price":26858},{"date":"1397/05/28 18:00","price":26752},{"date":"1397/05/28 18:10","price":26884},{"date":"1397/05/28 18:30","price":26918},{"date":"1397/05/28 18:50","price":26954},{"date":"1397/05/28 19:00","price":27024},{"date":"1397/05/28 19:10","price":26990},{"date":"1397/05/28 19:20","price":26954},{"date":"1397/05/28 19:50","price":26742},{"date":"1397/05/28 20:10","price":26708},{"date":"1397/05/28 20:20","price":26566},{"date":"1397/05/28 20:30","price":26636},{"date":"1397/05/28 20:50","price":26672},{"date":"1397/05/28 21:20","price":26708}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398