کمترین: 
6828
بیشترین: 
7092
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6856
زمان: 
5/27 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 27 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 27 مرداد 1397 , 6856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":7092},{"date":"1397/05/27 11:00","price":7012},{"date":"1397/05/27 11:10","price":7039},{"date":"1397/05/27 11:20","price":7061},{"date":"1397/05/27 11:30","price":7039},{"date":"1397/05/27 11:50","price":7058},{"date":"1397/05/27 12:00","price":7049},{"date":"1397/05/27 12:10","price":6911},{"date":"1397/05/27 12:20","price":6951},{"date":"1397/05/27 12:30","price":6988},{"date":"1397/05/27 12:50","price":6905},{"date":"1397/05/27 13:00","price":6997},{"date":"1397/05/27 13:10","price":6921},{"date":"1397/05/27 13:20","price":6966},{"date":"1397/05/27 13:30","price":6911},{"date":"1397/05/27 13:50","price":6966},{"date":"1397/05/27 14:00","price":6957},{"date":"1397/05/27 14:10","price":6966},{"date":"1397/05/27 14:20","price":6939},{"date":"1397/05/27 14:30","price":6921},{"date":"1397/05/27 14:50","price":6903},{"date":"1397/05/27 15:00","price":6921},{"date":"1397/05/27 15:10","price":6948},{"date":"1397/05/27 15:20","price":6911},{"date":"1397/05/27 15:30","price":6884},{"date":"1397/05/27 15:50","price":6903},{"date":"1397/05/27 16:00","price":6911},{"date":"1397/05/27 16:10","price":6921},{"date":"1397/05/27 16:30","price":6939},{"date":"1397/05/27 16:50","price":6893},{"date":"1397/05/27 17:00","price":6830},{"date":"1397/05/27 17:10","price":6857},{"date":"1397/05/27 17:20","price":6856},{"date":"1397/05/27 17:30","price":6865},{"date":"1397/05/27 17:50","price":6901},{"date":"1397/05/27 18:00","price":6920},{"date":"1397/05/27 18:10","price":6892},{"date":"1397/05/27 18:30","price":6911},{"date":"1397/05/27 18:50","price":6865},{"date":"1397/05/27 19:00","price":6828},{"date":"1397/05/27 19:10","price":6856},{"date":"1397/05/27 19:20","price":6865},{"date":"1397/05/27 19:30","price":6842},{"date":"1397/05/27 19:50","price":6846},{"date":"1397/05/27 20:00","price":6856},{"date":"1397/05/27 20:20","price":6865},{"date":"1397/05/27 21:00","price":6874},{"date":"1397/05/27 21:10","price":6856}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398