کمترین: 
931
بیشترین: 
967
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
934
زمان: 
5/27 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 27 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 مرداد 1397 , 934 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":967},{"date":"1397/05/27 11:00","price":959},{"date":"1397/05/27 11:10","price":956},{"date":"1397/05/27 11:20","price":962},{"date":"1397/05/27 11:30","price":959},{"date":"1397/05/27 11:50","price":962},{"date":"1397/05/27 12:00","price":961},{"date":"1397/05/27 12:10","price":942},{"date":"1397/05/27 12:20","price":947},{"date":"1397/05/27 12:30","price":952},{"date":"1397/05/27 12:50","price":941},{"date":"1397/05/27 13:00","price":954},{"date":"1397/05/27 13:10","price":943},{"date":"1397/05/27 13:20","price":949},{"date":"1397/05/27 13:30","price":942},{"date":"1397/05/27 13:50","price":949},{"date":"1397/05/27 14:00","price":948},{"date":"1397/05/27 14:10","price":949},{"date":"1397/05/27 14:20","price":946},{"date":"1397/05/27 14:30","price":943},{"date":"1397/05/27 14:50","price":941},{"date":"1397/05/27 15:00","price":943},{"date":"1397/05/27 15:10","price":947},{"date":"1397/05/27 15:20","price":942},{"date":"1397/05/27 15:30","price":938},{"date":"1397/05/27 15:50","price":941},{"date":"1397/05/27 16:00","price":942},{"date":"1397/05/27 16:10","price":943},{"date":"1397/05/27 16:30","price":946},{"date":"1397/05/27 16:50","price":940},{"date":"1397/05/27 17:00","price":931},{"date":"1397/05/27 17:10","price":935},{"date":"1397/05/27 17:20","price":934},{"date":"1397/05/27 17:30","price":936},{"date":"1397/05/27 17:50","price":941},{"date":"1397/05/27 18:00","price":943},{"date":"1397/05/27 18:10","price":939},{"date":"1397/05/27 18:30","price":942},{"date":"1397/05/27 18:50","price":936},{"date":"1397/05/27 19:00","price":931},{"date":"1397/05/27 19:10","price":934},{"date":"1397/05/27 19:20","price":936},{"date":"1397/05/27 19:30","price":933},{"date":"1397/05/27 20:00","price":934},{"date":"1397/05/27 20:20","price":936},{"date":"1397/05/27 21:00","price":937},{"date":"1397/05/27 21:10","price":934}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398