کمترین: 
2801
بیشترین: 
2909
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2812
زمان: 
5/27 21:10
قیمت درهم امارات امروز 27 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 2812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 10:20","price":2909},{"date":"1397/05/27 11:00","price":2877},{"date":"1397/05/27 11:20","price":2897},{"date":"1397/05/27 11:30","price":2888},{"date":"1397/05/27 11:50","price":2895},{"date":"1397/05/27 12:00","price":2892},{"date":"1397/05/27 12:10","price":2835},{"date":"1397/05/27 12:20","price":2852},{"date":"1397/05/27 12:30","price":2867},{"date":"1397/05/27 12:50","price":2833},{"date":"1397/05/27 13:00","price":2870},{"date":"1397/05/27 13:10","price":2839},{"date":"1397/05/27 13:20","price":2858},{"date":"1397/05/27 13:30","price":2835},{"date":"1397/05/27 13:50","price":2858},{"date":"1397/05/27 14:00","price":2854},{"date":"1397/05/27 14:10","price":2858},{"date":"1397/05/27 14:20","price":2847},{"date":"1397/05/27 14:30","price":2839},{"date":"1397/05/27 14:50","price":2832},{"date":"1397/05/27 15:00","price":2839},{"date":"1397/05/27 15:10","price":2850},{"date":"1397/05/27 15:20","price":2835},{"date":"1397/05/27 15:30","price":2824},{"date":"1397/05/27 15:50","price":2832},{"date":"1397/05/27 16:00","price":2835},{"date":"1397/05/27 16:10","price":2839},{"date":"1397/05/27 16:30","price":2847},{"date":"1397/05/27 16:50","price":2828},{"date":"1397/05/27 17:00","price":2802},{"date":"1397/05/27 17:10","price":2813},{"date":"1397/05/27 17:20","price":2812},{"date":"1397/05/27 17:30","price":2816},{"date":"1397/05/27 17:50","price":2831},{"date":"1397/05/27 18:00","price":2839},{"date":"1397/05/27 18:10","price":2827},{"date":"1397/05/27 18:20","price":2824},{"date":"1397/05/27 18:30","price":2830},{"date":"1397/05/27 18:50","price":2816},{"date":"1397/05/27 19:00","price":2801},{"date":"1397/05/27 19:10","price":2812},{"date":"1397/05/27 19:20","price":2816},{"date":"1397/05/27 19:30","price":2807},{"date":"1397/05/27 19:50","price":2809},{"date":"1397/05/27 20:00","price":2812},{"date":"1397/05/27 20:20","price":2816},{"date":"1397/05/27 21:00","price":2820},{"date":"1397/05/27 21:10","price":2812}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398