کمترین: 
65.89
بیشترین: 
65.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.91
زمان: 
5/27 02:08
قیمت نفت سبک امروز 27 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 مرداد 1397 , 65.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/27 00:08","price":65.97},{"date":"1397/05/27 01:08","price":65.89},{"date":"1397/05/27 02:08","price":65.91}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399