کمترین: 
2.0946
بیشترین: 
2.1205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0985
زمان: 
5/26 23:08
قیمت نفت کوره امروز 26 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 مرداد 1397 , 2.0985 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/26 00:08","price":2.0966},{"date":"1397/05/26 01:08","price":2.096},{"date":"1397/05/26 02:08","price":2.0963},{"date":"1397/05/26 03:08","price":2.0953},{"date":"1397/05/26 04:08","price":2.0948},{"date":"1397/05/26 04:32","price":2.095},{"date":"1397/05/26 06:08","price":2.0975},{"date":"1397/05/26 07:08","price":2.0971},{"date":"1397/05/26 08:08","price":2.0968},{"date":"1397/05/26 09:08","price":2.0976},{"date":"1397/05/26 10:08","price":2.0961},{"date":"1397/05/26 11:08","price":2.0949},{"date":"1397/05/26 12:08","price":2.0975},{"date":"1397/05/26 13:08","price":2.104},{"date":"1397/05/26 14:08","price":2.1067},{"date":"1397/05/26 14:32","price":2.1052},{"date":"1397/05/26 15:08","price":2.1128},{"date":"1397/05/26 16:08","price":2.1138},{"date":"1397/05/26 17:08","price":2.1205},{"date":"1397/05/26 18:08","price":2.1193},{"date":"1397/05/26 19:08","price":2.1104},{"date":"1397/05/26 20:08","price":2.1023},{"date":"1397/05/26 21:08","price":2.0989},{"date":"1397/05/26 22:08","price":2.0946},{"date":"1397/05/26 23:08","price":2.0985}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398