پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1313300
بیشترین: 
1351800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1322300
زمان: 
5/26 23:45
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 26 مرداد 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 26 مرداد 1397 , 1322300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/26 00:00","price":1313700},{"date":"1397/05/26 00:10","price":1313800},{"date":"1397/05/26 00:15","price":1313700},{"date":"1397/05/26 00:20","price":1313600},{"date":"1397/05/26 00:25","price":1313700},{"date":"1397/05/26 00:40","price":1313800},{"date":"1397/05/26 00:45","price":1313700},{"date":"1397/05/26 00:55","price":1313600},{"date":"1397/05/26 01:00","price":1313700},{"date":"1397/05/26 01:25","price":1313600},{"date":"1397/05/26 01:30","price":1313700},{"date":"1397/05/26 02:45","price":1313600},{"date":"1397/05/26 02:50","price":1313700},{"date":"1397/05/26 03:05","price":1313600},{"date":"1397/05/26 03:15","price":1313800},{"date":"1397/05/26 03:20","price":1313700},{"date":"1397/05/26 03:45","price":1313600},{"date":"1397/05/26 03:55","price":1313700},{"date":"1397/05/26 04:20","price":1313600},{"date":"1397/05/26 04:25","price":1313700},{"date":"1397/05/26 04:50","price":1313600},{"date":"1397/05/26 05:00","price":1313700},{"date":"1397/05/26 05:05","price":1313600},{"date":"1397/05/26 05:20","price":1313700},{"date":"1397/05/26 05:25","price":1313600},{"date":"1397/05/26 05:30","price":1313700},{"date":"1397/05/26 05:40","price":1313600},{"date":"1397/05/26 05:45","price":1313700},{"date":"1397/05/26 06:00","price":1313500},{"date":"1397/05/26 06:05","price":1313900},{"date":"1397/05/26 06:10","price":1313700},{"date":"1397/05/26 06:20","price":1313600},{"date":"1397/05/26 06:25","price":1313700},{"date":"1397/05/26 06:30","price":1313600},{"date":"1397/05/26 06:40","price":1313700},{"date":"1397/05/26 06:45","price":1313600},{"date":"1397/05/26 06:55","price":1313700},{"date":"1397/05/26 07:10","price":1313600},{"date":"1397/05/26 07:15","price":1313700},{"date":"1397/05/26 07:30","price":1313600},{"date":"1397/05/26 07:40","price":1313700},{"date":"1397/05/26 07:45","price":1313600},{"date":"1397/05/26 07:50","price":1314000},{"date":"1397/05/26 07:55","price":1313700},{"date":"1397/05/26 08:00","price":1313600},{"date":"1397/05/26 08:05","price":1313700},{"date":"1397/05/26 08:25","price":1313500},{"date":"1397/05/26 08:30","price":1313700},{"date":"1397/05/26 08:50","price":1313600},{"date":"1397/05/26 08:55","price":1313700},{"date":"1397/05/26 09:10","price":1313800},{"date":"1397/05/26 09:15","price":1313600},{"date":"1397/05/26 09:20","price":1313800},{"date":"1397/05/26 09:25","price":1313700},{"date":"1397/05/26 09:40","price":1313800},{"date":"1397/05/26 09:50","price":1313600},{"date":"1397/05/26 09:55","price":1313700},{"date":"1397/05/26 10:40","price":1313800},{"date":"1397/05/26 10:50","price":1313600},{"date":"1397/05/26 10:55","price":1313700},{"date":"1397/05/26 11:00","price":1313300},{"date":"1397/05/26 11:05","price":1313700},{"date":"1397/05/26 11:40","price":1313600},{"date":"1397/05/26 11:50","price":1313800},{"date":"1397/05/26 11:55","price":1313700},{"date":"1397/05/26 12:10","price":1313600},{"date":"1397/05/26 12:15","price":1313700},{"date":"1397/05/26 12:50","price":1313600},{"date":"1397/05/26 12:55","price":1324100},{"date":"1397/05/26 13:00","price":1332700},{"date":"1397/05/26 13:10","price":1332800},{"date":"1397/05/26 13:15","price":1337900},{"date":"1397/05/26 13:20","price":1341200},{"date":"1397/05/26 13:25","price":1341300},{"date":"1397/05/26 13:30","price":1345000},{"date":"1397/05/26 13:40","price":1346600},{"date":"1397/05/26 13:45","price":1344700},{"date":"1397/05/26 13:50","price":1341300},{"date":"1397/05/26 14:00","price":1339000},{"date":"1397/05/26 14:05","price":1344200},{"date":"1397/05/26 14:10","price":1350100},{"date":"1397/05/26 14:15","price":1343000},{"date":"1397/05/26 14:20","price":1346500},{"date":"1397/05/26 14:25","price":1343000},{"date":"1397/05/26 14:35","price":1338000},{"date":"1397/05/26 14:40","price":1339300},{"date":"1397/05/26 14:45","price":1337200},{"date":"1397/05/26 14:50","price":1337000},{"date":"1397/05/26 14:55","price":1336200},{"date":"1397/05/26 15:00","price":1344800},{"date":"1397/05/26 15:05","price":1346500},{"date":"1397/05/26 15:10","price":1346600},{"date":"1397/05/26 15:15","price":1343100},{"date":"1397/05/26 15:20","price":1351700},{"date":"1397/05/26 15:25","price":1351800},{"date":"1397/05/26 15:30","price":1346400},{"date":"1397/05/26 15:40","price":1350000},{"date":"1397/05/26 15:45","price":1348200},{"date":"1397/05/26 15:50","price":1351700},{"date":"1397/05/26 15:55","price":1346500},{"date":"1397/05/26 16:00","price":1346600},{"date":"1397/05/26 16:10","price":1341300},{"date":"1397/05/26 16:15","price":1337900},{"date":"1397/05/26 16:20","price":1337800},{"date":"1397/05/26 16:25","price":1344700},{"date":"1397/05/26 16:30","price":1344900},{"date":"1397/05/26 16:40","price":1344700},{"date":"1397/05/26 16:45","price":1344800},{"date":"1397/05/26 16:50","price":1339600},{"date":"1397/05/26 16:55","price":1339200},{"date":"1397/05/26 17:00","price":1341300},{"date":"1397/05/26 17:05","price":1348300},{"date":"1397/05/26 17:10","price":1347800},{"date":"1397/05/26 17:15","price":1341400},{"date":"1397/05/26 17:20","price":1336000},{"date":"1397/05/26 17:25","price":1336200},{"date":"1397/05/26 17:30","price":1334200},{"date":"1397/05/26 17:40","price":1334400},{"date":"1397/05/26 17:50","price":1337900},{"date":"1397/05/26 18:00","price":1339600},{"date":"1397/05/26 18:05","price":1336300},{"date":"1397/05/26 18:10","price":1336200},{"date":"1397/05/26 18:15","price":1330900},{"date":"1397/05/26 18:20","price":1333100},{"date":"1397/05/26 18:25","price":1327500},{"date":"1397/05/26 18:30","price":1325800},{"date":"1397/05/26 18:40","price":1329300},{"date":"1397/05/26 18:50","price":1332700},{"date":"1397/05/26 19:00","price":1334400},{"date":"1397/05/26 19:05","price":1332700},{"date":"1397/05/26 19:15","price":1332900},{"date":"1397/05/26 19:20","price":1332600},{"date":"1397/05/26 19:25","price":1333000},{"date":"1397/05/26 19:45","price":1332500},{"date":"1397/05/26 20:30","price":1333200},{"date":"1397/05/26 21:00","price":1324000},{"date":"1397/05/26 21:05","price":1320600},{"date":"1397/05/26 21:10","price":1322200},{"date":"1397/05/26 21:20","price":1322300},{"date":"1397/05/26 21:25","price":1322400},{"date":"1397/05/26 21:30","price":1322300},{"date":"1397/05/26 21:40","price":1322200},{"date":"1397/05/26 21:45","price":1322400},{"date":"1397/05/26 21:50","price":1322300},{"date":"1397/05/26 21:55","price":1322200},{"date":"1397/05/26 22:00","price":1322300},{"date":"1397/05/26 22:10","price":1322400},{"date":"1397/05/26 22:20","price":1322300},{"date":"1397/05/26 22:30","price":1322400},{"date":"1397/05/26 22:40","price":1322300},{"date":"1397/05/26 22:50","price":1322400},{"date":"1397/05/26 22:55","price":1322300},{"date":"1397/05/26 23:15","price":1322400},{"date":"1397/05/26 23:20","price":1322300},{"date":"1397/05/26 23:30","price":1322200},{"date":"1397/05/26 23:40","price":1322400},{"date":"1397/05/26 23:45","price":1322300}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398