کمترین: 
1318
بیشترین: 
1361
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1361
زمان: 
5/25 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 25 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1361 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:30","price":1335},{"date":"1397/05/25 10:50","price":1336},{"date":"1397/05/25 11:10","price":1338},{"date":"1397/05/25 11:30","price":1337},{"date":"1397/05/25 11:50","price":1357},{"date":"1397/05/25 12:10","price":1349},{"date":"1397/05/25 12:20","price":1338},{"date":"1397/05/25 12:30","price":1325},{"date":"1397/05/25 12:50","price":1318},{"date":"1397/05/25 13:00","price":1325},{"date":"1397/05/25 13:10","price":1321},{"date":"1397/05/25 13:20","price":1328},{"date":"1397/05/25 13:30","price":1331},{"date":"1397/05/25 13:50","price":1334},{"date":"1397/05/25 14:00","price":1335},{"date":"1397/05/25 14:10","price":1334},{"date":"1397/05/25 14:20","price":1338},{"date":"1397/05/25 14:30","price":1346},{"date":"1397/05/25 14:40","price":1351},{"date":"1397/05/25 14:50","price":1345},{"date":"1397/05/25 15:00","price":1347},{"date":"1397/05/25 15:10","price":1346},{"date":"1397/05/25 15:20","price":1348},{"date":"1397/05/25 15:30","price":1346},{"date":"1397/05/25 15:50","price":1339},{"date":"1397/05/25 16:00","price":1338},{"date":"1397/05/25 16:10","price":1348},{"date":"1397/05/25 16:20","price":1345},{"date":"1397/05/25 16:30","price":1342},{"date":"1397/05/25 16:50","price":1344},{"date":"1397/05/25 17:00","price":1347},{"date":"1397/05/25 17:10","price":1354},{"date":"1397/05/25 17:20","price":1355},{"date":"1397/05/25 17:30","price":1352},{"date":"1397/05/25 17:50","price":1350},{"date":"1397/05/25 18:10","price":1348},{"date":"1397/05/25 18:20","price":1347},{"date":"1397/05/25 18:30","price":1349},{"date":"1397/05/25 18:50","price":1351},{"date":"1397/05/25 19:00","price":1352},{"date":"1397/05/25 19:10","price":1346},{"date":"1397/05/25 19:20","price":1343},{"date":"1397/05/25 19:50","price":1355},{"date":"1397/05/25 20:00","price":1352},{"date":"1397/05/25 20:10","price":1351},{"date":"1397/05/25 20:20","price":1353},{"date":"1397/05/25 20:30","price":1352},{"date":"1397/05/25 21:00","price":1351},{"date":"1397/05/25 21:10","price":1360},{"date":"1397/05/25 21:20","price":1361}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398