کمترین: 
143
بیشترین: 
147
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
147
زمان: 
5/25 21:20
قیمت افغانی امروز 25 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:30","price":144},{"date":"1397/05/25 11:00","price":145},{"date":"1397/05/25 11:50","price":147},{"date":"1397/05/25 12:10","price":146},{"date":"1397/05/25 12:20","price":145},{"date":"1397/05/25 12:30","price":143},{"date":"1397/05/25 13:20","price":144},{"date":"1397/05/25 14:00","price":145},{"date":"1397/05/25 14:20","price":144},{"date":"1397/05/25 14:30","price":145},{"date":"1397/05/25 14:40","price":147},{"date":"1397/05/25 14:50","price":145},{"date":"1397/05/25 15:00","price":146},{"date":"1397/05/25 15:50","price":145},{"date":"1397/05/25 16:10","price":146},{"date":"1397/05/25 16:30","price":145},{"date":"1397/05/25 16:50","price":146},{"date":"1397/05/25 17:00","price":145},{"date":"1397/05/25 17:10","price":147},{"date":"1397/05/25 17:30","price":146},{"date":"1397/05/25 19:10","price":147},{"date":"1397/05/25 19:20","price":145},{"date":"1397/05/25 19:50","price":147},{"date":"1397/05/25 20:00","price":146},{"date":"1397/05/25 20:10","price":147},{"date":"1397/05/25 20:30","price":146},{"date":"1397/05/25 21:20","price":147}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398