کمترین: 
2526
بیشترین: 
2615
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2615
زمان: 
5/25 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 2615 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":2560},{"date":"1397/05/25 10:50","price":2562},{"date":"1397/05/25 11:10","price":2565},{"date":"1397/05/25 11:30","price":2562},{"date":"1397/05/25 11:50","price":2600},{"date":"1397/05/25 12:10","price":2585},{"date":"1397/05/25 12:20","price":2563},{"date":"1397/05/25 12:30","price":2539},{"date":"1397/05/25 12:50","price":2526},{"date":"1397/05/25 13:00","price":2540},{"date":"1397/05/25 13:10","price":2531},{"date":"1397/05/25 13:20","price":2546},{"date":"1397/05/25 13:30","price":2551},{"date":"1397/05/25 13:50","price":2556},{"date":"1397/05/25 14:00","price":2558},{"date":"1397/05/25 14:10","price":2556},{"date":"1397/05/25 14:20","price":2562},{"date":"1397/05/25 14:30","price":2578},{"date":"1397/05/25 14:40","price":2586},{"date":"1397/05/25 14:50","price":2576},{"date":"1397/05/25 15:00","price":2579},{"date":"1397/05/25 15:20","price":2582},{"date":"1397/05/25 15:30","price":2579},{"date":"1397/05/25 15:50","price":2564},{"date":"1397/05/25 16:00","price":2563},{"date":"1397/05/25 16:10","price":2583},{"date":"1397/05/25 16:20","price":2578},{"date":"1397/05/25 16:30","price":2571},{"date":"1397/05/25 16:50","price":2576},{"date":"1397/05/25 17:00","price":2581},{"date":"1397/05/25 17:10","price":2595},{"date":"1397/05/25 17:20","price":2596},{"date":"1397/05/25 17:30","price":2592},{"date":"1397/05/25 17:50","price":2586},{"date":"1397/05/25 18:00","price":2590},{"date":"1397/05/25 18:10","price":2586},{"date":"1397/05/25 18:20","price":2583},{"date":"1397/05/25 18:30","price":2588},{"date":"1397/05/25 18:50","price":2591},{"date":"1397/05/25 19:00","price":2596},{"date":"1397/05/25 19:10","price":2585},{"date":"1397/05/25 19:20","price":2579},{"date":"1397/05/25 19:50","price":2604},{"date":"1397/05/25 20:00","price":2599},{"date":"1397/05/25 20:10","price":2597},{"date":"1397/05/25 20:20","price":2600},{"date":"1397/05/25 20:30","price":2599},{"date":"1397/05/25 20:50","price":2598},{"date":"1397/05/25 21:00","price":2597},{"date":"1397/05/25 21:10","price":2614},{"date":"1397/05/25 21:20","price":2615}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398