کمترین: 
1228
بیشترین: 
1265
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1259
زمان: 
5/25 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 25 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":1247},{"date":"1397/05/25 11:10","price":1248},{"date":"1397/05/25 11:50","price":1265},{"date":"1397/05/25 12:00","price":1263},{"date":"1397/05/25 12:10","price":1255},{"date":"1397/05/25 12:20","price":1244},{"date":"1397/05/25 12:30","price":1233},{"date":"1397/05/25 12:50","price":1228},{"date":"1397/05/25 13:00","price":1234},{"date":"1397/05/25 13:10","price":1228},{"date":"1397/05/25 13:20","price":1238},{"date":"1397/05/25 13:30","price":1240},{"date":"1397/05/25 13:50","price":1242},{"date":"1397/05/25 14:10","price":1240},{"date":"1397/05/25 14:20","price":1243},{"date":"1397/05/25 14:30","price":1250},{"date":"1397/05/25 14:40","price":1252},{"date":"1397/05/25 14:50","price":1248},{"date":"1397/05/25 15:10","price":1249},{"date":"1397/05/25 15:20","price":1251},{"date":"1397/05/25 15:30","price":1249},{"date":"1397/05/25 15:50","price":1241},{"date":"1397/05/25 16:10","price":1251},{"date":"1397/05/25 16:20","price":1249},{"date":"1397/05/25 16:30","price":1246},{"date":"1397/05/25 16:50","price":1248},{"date":"1397/05/25 17:00","price":1251},{"date":"1397/05/25 17:10","price":1256},{"date":"1397/05/25 17:20","price":1259},{"date":"1397/05/25 17:30","price":1258},{"date":"1397/05/25 17:50","price":1253},{"date":"1397/05/25 18:00","price":1254},{"date":"1397/05/25 18:10","price":1253},{"date":"1397/05/25 18:30","price":1256},{"date":"1397/05/25 18:50","price":1259},{"date":"1397/05/25 19:00","price":1258},{"date":"1397/05/25 19:10","price":1251},{"date":"1397/05/25 19:20","price":1249},{"date":"1397/05/25 19:30","price":1248},{"date":"1397/05/25 19:50","price":1258},{"date":"1397/05/25 20:00","price":1257},{"date":"1397/05/25 20:10","price":1255},{"date":"1397/05/25 20:50","price":1253},{"date":"1397/05/25 21:00","price":1251},{"date":"1397/05/25 21:10","price":1260},{"date":"1397/05/25 21:20","price":1259}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398