کمترین: 
1579
بیشترین: 
1630
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1630
زمان: 
5/25 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 25 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1630 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":1603},{"date":"1397/05/25 10:30","price":1602},{"date":"1397/05/25 10:50","price":1603},{"date":"1397/05/25 11:00","price":1601},{"date":"1397/05/25 11:10","price":1604},{"date":"1397/05/25 11:20","price":1605},{"date":"1397/05/25 11:30","price":1604},{"date":"1397/05/25 11:50","price":1626},{"date":"1397/05/25 12:00","price":1624},{"date":"1397/05/25 12:10","price":1614},{"date":"1397/05/25 12:20","price":1601},{"date":"1397/05/25 12:30","price":1586},{"date":"1397/05/25 12:50","price":1579},{"date":"1397/05/25 13:00","price":1588},{"date":"1397/05/25 13:10","price":1582},{"date":"1397/05/25 13:20","price":1592},{"date":"1397/05/25 13:30","price":1597},{"date":"1397/05/25 13:50","price":1598},{"date":"1397/05/25 14:00","price":1600},{"date":"1397/05/25 14:10","price":1597},{"date":"1397/05/25 14:20","price":1601},{"date":"1397/05/25 14:30","price":1611},{"date":"1397/05/25 14:40","price":1617},{"date":"1397/05/25 14:50","price":1610},{"date":"1397/05/25 15:00","price":1612},{"date":"1397/05/25 15:10","price":1611},{"date":"1397/05/25 15:20","price":1614},{"date":"1397/05/25 15:30","price":1611},{"date":"1397/05/25 15:50","price":1602},{"date":"1397/05/25 16:10","price":1613},{"date":"1397/05/25 16:20","price":1611},{"date":"1397/05/25 16:30","price":1606},{"date":"1397/05/25 16:50","price":1608},{"date":"1397/05/25 17:00","price":1612},{"date":"1397/05/25 17:10","price":1621},{"date":"1397/05/25 17:20","price":1624},{"date":"1397/05/25 17:30","price":1621},{"date":"1397/05/25 17:50","price":1616},{"date":"1397/05/25 18:10","price":1615},{"date":"1397/05/25 18:20","price":1613},{"date":"1397/05/25 18:30","price":1618},{"date":"1397/05/25 18:50","price":1622},{"date":"1397/05/25 19:10","price":1615},{"date":"1397/05/25 19:20","price":1612},{"date":"1397/05/25 19:30","price":1611},{"date":"1397/05/25 19:50","price":1625},{"date":"1397/05/25 20:00","price":1623},{"date":"1397/05/25 20:10","price":1621},{"date":"1397/05/25 20:20","price":1623},{"date":"1397/05/25 20:30","price":1621},{"date":"1397/05/25 20:50","price":1620},{"date":"1397/05/25 21:10","price":1630}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398