کمترین: 
934
بیشترین: 
962
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
962
زمان: 
5/25 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 25 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 مرداد 1397 , 962 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":947},{"date":"1397/05/25 10:30","price":945},{"date":"1397/05/25 10:50","price":946},{"date":"1397/05/25 11:10","price":948},{"date":"1397/05/25 11:30","price":947},{"date":"1397/05/25 11:50","price":962},{"date":"1397/05/25 12:00","price":961},{"date":"1397/05/25 12:10","price":956},{"date":"1397/05/25 12:20","price":948},{"date":"1397/05/25 12:30","price":938},{"date":"1397/05/25 12:50","price":934},{"date":"1397/05/25 13:00","price":939},{"date":"1397/05/25 13:10","price":936},{"date":"1397/05/25 13:20","price":941},{"date":"1397/05/25 13:30","price":943},{"date":"1397/05/25 13:50","price":945},{"date":"1397/05/25 14:00","price":946},{"date":"1397/05/25 14:20","price":948},{"date":"1397/05/25 14:30","price":954},{"date":"1397/05/25 14:40","price":957},{"date":"1397/05/25 14:50","price":953},{"date":"1397/05/25 15:00","price":954},{"date":"1397/05/25 15:20","price":955},{"date":"1397/05/25 15:30","price":954},{"date":"1397/05/25 15:50","price":949},{"date":"1397/05/25 16:00","price":948},{"date":"1397/05/25 16:10","price":955},{"date":"1397/05/25 16:20","price":953},{"date":"1397/05/25 16:30","price":951},{"date":"1397/05/25 16:50","price":953},{"date":"1397/05/25 17:00","price":954},{"date":"1397/05/25 17:10","price":959},{"date":"1397/05/25 17:20","price":960},{"date":"1397/05/25 17:50","price":958},{"date":"1397/05/25 18:10","price":957},{"date":"1397/05/25 18:20","price":955},{"date":"1397/05/25 18:30","price":957},{"date":"1397/05/25 18:50","price":958},{"date":"1397/05/25 19:00","price":959},{"date":"1397/05/25 19:10","price":955},{"date":"1397/05/25 19:20","price":953},{"date":"1397/05/25 19:50","price":961},{"date":"1397/05/25 20:00","price":959},{"date":"1397/05/25 20:20","price":960},{"date":"1397/05/25 20:30","price":958},{"date":"1397/05/25 20:50","price":957},{"date":"1397/05/25 21:00","price":955},{"date":"1397/05/25 21:10","price":962}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398