کمترین: 
638.88
بیشترین: 
643.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
643.38
زمان: 
5/25 23:08
قیمت گازوئیل امروز 25 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 643.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 02:08","price":640.13},{"date":"1397/05/25 05:08","price":638.88},{"date":"1397/05/25 06:08","price":639.88},{"date":"1397/05/25 07:08","price":642.88},{"date":"1397/05/25 08:08","price":641.88},{"date":"1397/05/25 09:08","price":642.63},{"date":"1397/05/25 10:08","price":643.13},{"date":"1397/05/25 11:08","price":642.88},{"date":"1397/05/25 12:08","price":643.13},{"date":"1397/05/25 13:08","price":642.38},{"date":"1397/05/25 14:08","price":641.13},{"date":"1397/05/25 14:32","price":641.63},{"date":"1397/05/25 15:08","price":640.38},{"date":"1397/05/25 16:08","price":641.63},{"date":"1397/05/25 17:08","price":641.88},{"date":"1397/05/25 18:08","price":640.63},{"date":"1397/05/25 19:08","price":638.88},{"date":"1397/05/25 20:08","price":642},{"date":"1397/05/25 21:08","price":643.38},{"date":"1397/05/25 22:08","price":643.25},{"date":"1397/05/25 23:08","price":643.38}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398