کمترین: 
2.906
بیشترین: 
2.942
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.906
زمان: 
5/25 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 25 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 2.906 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 00:08","price":2.941},{"date":"1397/05/25 01:08","price":2.938},{"date":"1397/05/25 02:08","price":2.94},{"date":"1397/05/25 03:08","price":2.938},{"date":"1397/05/25 04:08","price":2.931},{"date":"1397/05/25 06:08","price":2.929},{"date":"1397/05/25 08:08","price":2.93},{"date":"1397/05/25 09:08","price":2.933},{"date":"1397/05/25 10:08","price":2.934},{"date":"1397/05/25 11:08","price":2.936},{"date":"1397/05/25 12:08","price":2.942},{"date":"1397/05/25 13:08","price":2.936},{"date":"1397/05/25 14:08","price":2.941},{"date":"1397/05/25 14:32","price":2.929},{"date":"1397/05/25 15:08","price":2.931},{"date":"1397/05/25 16:08","price":2.941},{"date":"1397/05/25 18:08","price":2.942},{"date":"1397/05/25 19:08","price":2.93},{"date":"1397/05/25 20:08","price":2.915},{"date":"1397/05/25 21:08","price":2.913},{"date":"1397/05/25 22:08","price":2.915},{"date":"1397/05/25 23:08","price":2.906}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398