کمترین: 
64.72
بیشترین: 
65.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.47
زمان: 
5/25 23:08
قیمت نفت سبک امروز 25 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 65.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 00:08","price":64.97},{"date":"1397/05/25 01:08","price":64.91},{"date":"1397/05/25 02:08","price":64.9},{"date":"1397/05/25 03:08","price":64.89},{"date":"1397/05/25 04:08","price":64.9},{"date":"1397/05/25 05:08","price":64.72},{"date":"1397/05/25 06:08","price":64.75},{"date":"1397/05/25 07:08","price":65.15},{"date":"1397/05/25 08:08","price":64.97},{"date":"1397/05/25 09:08","price":65.05},{"date":"1397/05/25 10:08","price":65.11},{"date":"1397/05/25 11:08","price":65.08},{"date":"1397/05/25 12:08","price":65.02},{"date":"1397/05/25 13:08","price":65.14},{"date":"1397/05/25 14:08","price":65.06},{"date":"1397/05/25 14:32","price":65.09},{"date":"1397/05/25 15:08","price":64.94},{"date":"1397/05/25 16:08","price":65.08},{"date":"1397/05/25 17:08","price":65.16},{"date":"1397/05/25 18:08","price":65.06},{"date":"1397/05/25 19:08","price":64.89},{"date":"1397/05/25 20:08","price":65.39},{"date":"1397/05/25 22:08","price":65.42},{"date":"1397/05/25 23:08","price":65.47}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398