کمترین: 
1564
بیشترین: 
1633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1596
زمان: 
5/24 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 24 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 24 مرداد 1397 , 1596 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":1613},{"date":"1397/05/24 10:50","price":1614},{"date":"1397/05/24 11:10","price":1613},{"date":"1397/05/24 11:20","price":1614},{"date":"1397/05/24 11:30","price":1613},{"date":"1397/05/24 11:50","price":1593},{"date":"1397/05/24 12:00","price":1602},{"date":"1397/05/24 12:10","price":1614},{"date":"1397/05/24 12:20","price":1611},{"date":"1397/05/24 12:30","price":1597},{"date":"1397/05/24 12:50","price":1601},{"date":"1397/05/24 13:00","price":1592},{"date":"1397/05/24 13:10","price":1601},{"date":"1397/05/24 13:20","price":1604},{"date":"1397/05/24 13:30","price":1618},{"date":"1397/05/24 13:50","price":1597},{"date":"1397/05/24 14:00","price":1587},{"date":"1397/05/24 14:10","price":1601},{"date":"1397/05/24 14:20","price":1594},{"date":"1397/05/24 14:30","price":1604},{"date":"1397/05/24 14:50","price":1598},{"date":"1397/05/24 15:00","price":1606},{"date":"1397/05/24 15:10","price":1625},{"date":"1397/05/24 15:20","price":1613},{"date":"1397/05/24 15:30","price":1621},{"date":"1397/05/24 15:50","price":1623},{"date":"1397/05/24 16:00","price":1633},{"date":"1397/05/24 16:10","price":1624},{"date":"1397/05/24 16:20","price":1628},{"date":"1397/05/24 16:30","price":1621},{"date":"1397/05/24 16:50","price":1620},{"date":"1397/05/24 17:00","price":1619},{"date":"1397/05/24 17:10","price":1618},{"date":"1397/05/24 17:30","price":1625},{"date":"1397/05/24 17:50","price":1620},{"date":"1397/05/24 18:00","price":1604},{"date":"1397/05/24 18:10","price":1607},{"date":"1397/05/24 18:20","price":1613},{"date":"1397/05/24 18:30","price":1615},{"date":"1397/05/24 18:50","price":1614},{"date":"1397/05/24 19:00","price":1612},{"date":"1397/05/24 19:10","price":1603},{"date":"1397/05/24 19:20","price":1599},{"date":"1397/05/24 19:30","price":1603},{"date":"1397/05/24 19:50","price":1564},{"date":"1397/05/24 20:00","price":1578},{"date":"1397/05/24 20:10","price":1581},{"date":"1397/05/24 20:20","price":1584},{"date":"1397/05/24 20:30","price":1582},{"date":"1397/05/24 20:50","price":1599},{"date":"1397/05/24 21:00","price":1598},{"date":"1397/05/24 21:10","price":1604},{"date":"1397/05/24 21:20","price":1596}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398