کمترین: 
932
بیشترین: 
969
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
948
زمان: 
5/24 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 24 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 مرداد 1397 , 948 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":954},{"date":"1397/05/24 11:10","price":953},{"date":"1397/05/24 11:20","price":954},{"date":"1397/05/24 11:50","price":941},{"date":"1397/05/24 12:00","price":947},{"date":"1397/05/24 12:10","price":953},{"date":"1397/05/24 12:20","price":952},{"date":"1397/05/24 12:30","price":943},{"date":"1397/05/24 12:50","price":945},{"date":"1397/05/24 13:00","price":942},{"date":"1397/05/24 13:10","price":947},{"date":"1397/05/24 13:20","price":948},{"date":"1397/05/24 13:30","price":957},{"date":"1397/05/24 13:50","price":945},{"date":"1397/05/24 14:00","price":938},{"date":"1397/05/24 14:10","price":947},{"date":"1397/05/24 14:20","price":943},{"date":"1397/05/24 14:30","price":948},{"date":"1397/05/24 14:50","price":946},{"date":"1397/05/24 15:00","price":950},{"date":"1397/05/24 15:10","price":962},{"date":"1397/05/24 15:20","price":955},{"date":"1397/05/24 15:30","price":961},{"date":"1397/05/24 15:50","price":962},{"date":"1397/05/24 16:00","price":969},{"date":"1397/05/24 16:10","price":963},{"date":"1397/05/24 16:20","price":966},{"date":"1397/05/24 16:30","price":962},{"date":"1397/05/24 16:50","price":961},{"date":"1397/05/24 17:10","price":960},{"date":"1397/05/24 17:30","price":964},{"date":"1397/05/24 17:50","price":963},{"date":"1397/05/24 18:00","price":954},{"date":"1397/05/24 18:10","price":956},{"date":"1397/05/24 18:20","price":959},{"date":"1397/05/24 18:30","price":960},{"date":"1397/05/24 18:50","price":962},{"date":"1397/05/24 19:00","price":960},{"date":"1397/05/24 19:10","price":955},{"date":"1397/05/24 19:20","price":953},{"date":"1397/05/24 19:30","price":954},{"date":"1397/05/24 19:50","price":932},{"date":"1397/05/24 20:00","price":938},{"date":"1397/05/24 20:10","price":942},{"date":"1397/05/24 20:30","price":941},{"date":"1397/05/24 20:50","price":951},{"date":"1397/05/24 21:00","price":949},{"date":"1397/05/24 21:10","price":953},{"date":"1397/05/24 21:20","price":948}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398