کمترین: 
2.078
بیشترین: 
2.1306
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0915
زمان: 
5/24 23:08
قیمت نفت کوره امروز 24 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 مرداد 1397 , 2.0915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 00:08","price":2.1306},{"date":"1397/05/24 01:08","price":2.1288},{"date":"1397/05/24 03:08","price":2.1254},{"date":"1397/05/24 04:08","price":2.1281},{"date":"1397/05/24 05:08","price":2.1202},{"date":"1397/05/24 06:08","price":2.1232},{"date":"1397/05/24 06:32","price":2.1227},{"date":"1397/05/24 07:08","price":2.124},{"date":"1397/05/24 08:08","price":2.1244},{"date":"1397/05/24 09:08","price":2.1273},{"date":"1397/05/24 10:08","price":2.1264},{"date":"1397/05/24 11:08","price":2.1257},{"date":"1397/05/24 12:08","price":2.121},{"date":"1397/05/24 13:08","price":2.1212},{"date":"1397/05/24 14:08","price":2.112},{"date":"1397/05/24 15:08","price":2.1131},{"date":"1397/05/24 16:08","price":2.1151},{"date":"1397/05/24 17:08","price":2.1137},{"date":"1397/05/24 18:08","price":2.1091},{"date":"1397/05/24 19:08","price":2.0983},{"date":"1397/05/24 20:08","price":2.078},{"date":"1397/05/24 21:08","price":2.0847},{"date":"1397/05/24 22:08","price":2.098},{"date":"1397/05/24 23:08","price":2.0915}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398