کمترین: 
920000
بیشترین: 
950000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
930000
زمان: 
5/23 15:36
قیمت ربع سکه امروز 23 مرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 930000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 11:18","price":920000},{"date":"1397/05/23 12:00","price":940000},{"date":"1397/05/23 13:06","price":950000},{"date":"1397/05/23 13:12","price":940000},{"date":"1397/05/23 15:36","price":930000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398