کمترین: 
6159
بیشترین: 
6397
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6167
زمان: 
5/23 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 23 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 مرداد 1397 , 6167 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":6212},{"date":"1397/05/23 10:50","price":6208},{"date":"1397/05/23 11:00","price":6204},{"date":"1397/05/23 11:10","price":6374},{"date":"1397/05/23 11:20","price":6200},{"date":"1397/05/23 11:30","price":6325},{"date":"1397/05/23 11:50","price":6253},{"date":"1397/05/23 12:00","price":6276},{"date":"1397/05/23 12:10","price":6263},{"date":"1397/05/23 12:30","price":6244},{"date":"1397/05/23 12:50","price":6397},{"date":"1397/05/23 13:00","price":6316},{"date":"1397/05/23 13:10","price":6236},{"date":"1397/05/23 13:20","price":6221},{"date":"1397/05/23 13:30","price":6233},{"date":"1397/05/23 13:50","price":6184},{"date":"1397/05/23 14:00","price":6204},{"date":"1397/05/23 14:10","price":6266},{"date":"1397/05/23 14:20","price":6226},{"date":"1397/05/23 14:50","price":6267},{"date":"1397/05/23 15:00","price":6243},{"date":"1397/05/23 15:10","price":6274},{"date":"1397/05/23 15:20","price":6269},{"date":"1397/05/23 15:30","price":6231},{"date":"1397/05/23 15:50","price":6191},{"date":"1397/05/23 16:00","price":6215},{"date":"1397/05/23 16:10","price":6187},{"date":"1397/05/23 16:20","price":6166},{"date":"1397/05/23 16:30","price":6159},{"date":"1397/05/23 16:50","price":6190},{"date":"1397/05/23 17:00","price":6215},{"date":"1397/05/23 17:10","price":6210},{"date":"1397/05/23 17:20","price":6195},{"date":"1397/05/23 17:30","price":6208},{"date":"1397/05/23 17:50","price":6197},{"date":"1397/05/23 18:00","price":6220},{"date":"1397/05/23 18:10","price":6219},{"date":"1397/05/23 18:20","price":6221},{"date":"1397/05/23 18:30","price":6207},{"date":"1397/05/23 18:50","price":6246},{"date":"1397/05/23 19:00","price":6224},{"date":"1397/05/23 19:10","price":6212},{"date":"1397/05/23 19:30","price":6219},{"date":"1397/05/23 19:40","price":6224},{"date":"1397/05/23 19:50","price":6220},{"date":"1397/05/23 20:00","price":6237},{"date":"1397/05/23 20:10","price":6190},{"date":"1397/05/23 20:30","price":6169},{"date":"1397/05/23 20:50","price":6163},{"date":"1397/05/23 21:00","price":6176},{"date":"1397/05/23 21:10","price":6167}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398