کمترین: 
1339
بیشترین: 
1394
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1342
زمان: 
5/23 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 23 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 1342 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":1353},{"date":"1397/05/23 10:30","price":1354},{"date":"1397/05/23 10:50","price":1352},{"date":"1397/05/23 11:00","price":1351},{"date":"1397/05/23 11:20","price":1392},{"date":"1397/05/23 11:30","price":1367},{"date":"1397/05/23 11:50","price":1362},{"date":"1397/05/23 12:00","price":1367},{"date":"1397/05/23 12:10","price":1357},{"date":"1397/05/23 12:20","price":1367},{"date":"1397/05/23 12:30","price":1348},{"date":"1397/05/23 12:50","price":1394},{"date":"1397/05/23 13:00","price":1368},{"date":"1397/05/23 13:10","price":1357},{"date":"1397/05/23 13:20","price":1358},{"date":"1397/05/23 13:30","price":1357},{"date":"1397/05/23 13:50","price":1349},{"date":"1397/05/23 14:00","price":1351},{"date":"1397/05/23 14:10","price":1361},{"date":"1397/05/23 14:20","price":1354},{"date":"1397/05/23 14:30","price":1352},{"date":"1397/05/23 14:50","price":1367},{"date":"1397/05/23 15:00","price":1358},{"date":"1397/05/23 15:10","price":1367},{"date":"1397/05/23 15:20","price":1369},{"date":"1397/05/23 15:30","price":1357},{"date":"1397/05/23 16:00","price":1352},{"date":"1397/05/23 16:10","price":1349},{"date":"1397/05/23 16:20","price":1346},{"date":"1397/05/23 16:30","price":1339},{"date":"1397/05/23 16:50","price":1344},{"date":"1397/05/23 17:00","price":1356},{"date":"1397/05/23 17:10","price":1353},{"date":"1397/05/23 17:20","price":1358},{"date":"1397/05/23 17:30","price":1349},{"date":"1397/05/23 17:50","price":1350},{"date":"1397/05/23 18:00","price":1355},{"date":"1397/05/23 18:20","price":1354},{"date":"1397/05/23 18:30","price":1353},{"date":"1397/05/23 18:50","price":1358},{"date":"1397/05/23 19:00","price":1356},{"date":"1397/05/23 19:10","price":1358},{"date":"1397/05/23 19:20","price":1351},{"date":"1397/05/23 19:30","price":1354},{"date":"1397/05/23 19:40","price":1356},{"date":"1397/05/23 19:50","price":1355},{"date":"1397/05/23 20:10","price":1350},{"date":"1397/05/23 20:20","price":1349},{"date":"1397/05/23 20:30","price":1347},{"date":"1397/05/23 20:50","price":1344},{"date":"1397/05/23 21:00","price":1341},{"date":"1397/05/23 21:10","price":1342}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398