کمترین: 
1251
بیشترین: 
1309
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1252
زمان: 
5/23 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 23 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 1252 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":1270},{"date":"1397/05/23 10:50","price":1269},{"date":"1397/05/23 11:20","price":1307},{"date":"1397/05/23 11:30","price":1283},{"date":"1397/05/23 11:50","price":1279},{"date":"1397/05/23 12:00","price":1283},{"date":"1397/05/23 12:10","price":1274},{"date":"1397/05/23 12:20","price":1284},{"date":"1397/05/23 12:30","price":1269},{"date":"1397/05/23 12:50","price":1309},{"date":"1397/05/23 13:00","price":1285},{"date":"1397/05/23 13:10","price":1274},{"date":"1397/05/23 13:20","price":1272},{"date":"1397/05/23 13:30","price":1273},{"date":"1397/05/23 13:50","price":1265},{"date":"1397/05/23 14:00","price":1268},{"date":"1397/05/23 14:10","price":1278},{"date":"1397/05/23 14:20","price":1271},{"date":"1397/05/23 14:30","price":1270},{"date":"1397/05/23 14:50","price":1281},{"date":"1397/05/23 15:00","price":1276},{"date":"1397/05/23 15:10","price":1283},{"date":"1397/05/23 15:20","price":1285},{"date":"1397/05/23 15:30","price":1274},{"date":"1397/05/23 16:00","price":1267},{"date":"1397/05/23 16:20","price":1264},{"date":"1397/05/23 16:30","price":1257},{"date":"1397/05/23 16:50","price":1262},{"date":"1397/05/23 17:00","price":1276},{"date":"1397/05/23 17:10","price":1270},{"date":"1397/05/23 17:20","price":1275},{"date":"1397/05/23 17:30","price":1267},{"date":"1397/05/23 17:50","price":1268},{"date":"1397/05/23 18:00","price":1272},{"date":"1397/05/23 18:30","price":1270},{"date":"1397/05/23 18:50","price":1274},{"date":"1397/05/23 19:00","price":1272},{"date":"1397/05/23 19:10","price":1270},{"date":"1397/05/23 19:20","price":1268},{"date":"1397/05/23 19:30","price":1271},{"date":"1397/05/23 19:40","price":1273},{"date":"1397/05/23 19:50","price":1269},{"date":"1397/05/23 20:00","price":1270},{"date":"1397/05/23 20:10","price":1263},{"date":"1397/05/23 20:20","price":1260},{"date":"1397/05/23 20:50","price":1257},{"date":"1397/05/23 21:00","price":1251},{"date":"1397/05/23 21:10","price":1252}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398