کمترین: 
6925
بیشترین: 
7207
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6932
زمان: 
5/23 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 23 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 23 مرداد 1397 , 6932 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":6997},{"date":"1397/05/23 10:30","price":6995},{"date":"1397/05/23 10:50","price":6993},{"date":"1397/05/23 11:00","price":6987},{"date":"1397/05/23 11:20","price":7196},{"date":"1397/05/23 11:30","price":7068},{"date":"1397/05/23 11:50","price":7042},{"date":"1397/05/23 12:00","price":7067},{"date":"1397/05/23 12:10","price":7015},{"date":"1397/05/23 12:20","price":7070},{"date":"1397/05/23 12:30","price":6989},{"date":"1397/05/23 12:50","price":7207},{"date":"1397/05/23 13:00","price":7075},{"date":"1397/05/23 13:10","price":7015},{"date":"1397/05/23 13:20","price":7005},{"date":"1397/05/23 13:30","price":7014},{"date":"1397/05/23 13:50","price":6976},{"date":"1397/05/23 14:00","price":6986},{"date":"1397/05/23 14:10","price":7038},{"date":"1397/05/23 14:20","price":7001},{"date":"1397/05/23 14:30","price":6993},{"date":"1397/05/23 14:50","price":7058},{"date":"1397/05/23 15:00","price":7030},{"date":"1397/05/23 15:10","price":7066},{"date":"1397/05/23 15:20","price":7080},{"date":"1397/05/23 15:30","price":7016},{"date":"1397/05/23 15:50","price":7015},{"date":"1397/05/23 16:00","price":6981},{"date":"1397/05/23 16:10","price":6976},{"date":"1397/05/23 16:20","price":6960},{"date":"1397/05/23 16:30","price":6925},{"date":"1397/05/23 16:50","price":6948},{"date":"1397/05/23 17:00","price":7026},{"date":"1397/05/23 17:10","price":6994},{"date":"1397/05/23 17:20","price":7020},{"date":"1397/05/23 17:30","price":6976},{"date":"1397/05/23 17:50","price":6997},{"date":"1397/05/23 18:00","price":7022},{"date":"1397/05/23 18:10","price":7025},{"date":"1397/05/23 18:20","price":7022},{"date":"1397/05/23 18:30","price":7013},{"date":"1397/05/23 18:50","price":7038},{"date":"1397/05/23 19:00","price":7025},{"date":"1397/05/23 19:10","price":7008},{"date":"1397/05/23 19:20","price":7005},{"date":"1397/05/23 19:30","price":7020},{"date":"1397/05/23 19:40","price":7033},{"date":"1397/05/23 19:50","price":7021},{"date":"1397/05/23 20:00","price":7022},{"date":"1397/05/23 20:10","price":6987},{"date":"1397/05/23 20:20","price":6976},{"date":"1397/05/23 20:30","price":6970},{"date":"1397/05/23 20:50","price":6951},{"date":"1397/05/23 21:00","price":6930},{"date":"1397/05/23 21:10","price":6932}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398