کمترین: 
7618
بیشترین: 
7960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7624
زمان: 
5/23 21:10
قیمت دلار استرالیا امروز 23 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 23 مرداد 1397 , 7624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":7728},{"date":"1397/05/23 10:30","price":7727},{"date":"1397/05/23 10:50","price":7723},{"date":"1397/05/23 11:00","price":7716},{"date":"1397/05/23 11:10","price":7718},{"date":"1397/05/23 11:20","price":7950},{"date":"1397/05/23 11:30","price":7808},{"date":"1397/05/23 11:50","price":7779},{"date":"1397/05/23 12:00","price":7806},{"date":"1397/05/23 12:10","price":7748},{"date":"1397/05/23 12:20","price":7809},{"date":"1397/05/23 12:30","price":7699},{"date":"1397/05/23 12:50","price":7960},{"date":"1397/05/23 13:00","price":7815},{"date":"1397/05/23 13:10","price":7748},{"date":"1397/05/23 13:20","price":7756},{"date":"1397/05/23 13:30","price":7749},{"date":"1397/05/23 13:50","price":7706},{"date":"1397/05/23 14:00","price":7716},{"date":"1397/05/23 14:10","price":7773},{"date":"1397/05/23 14:20","price":7733},{"date":"1397/05/23 14:30","price":7724},{"date":"1397/05/23 14:50","price":7807},{"date":"1397/05/23 15:00","price":7756},{"date":"1397/05/23 15:10","price":7805},{"date":"1397/05/23 15:20","price":7820},{"date":"1397/05/23 15:30","price":7751},{"date":"1397/05/23 15:50","price":7750},{"date":"1397/05/23 16:00","price":7721},{"date":"1397/05/23 16:10","price":7706},{"date":"1397/05/23 16:20","price":7688},{"date":"1397/05/23 16:30","price":7650},{"date":"1397/05/23 16:50","price":7675},{"date":"1397/05/23 17:00","price":7743},{"date":"1397/05/23 17:10","price":7727},{"date":"1397/05/23 17:20","price":7754},{"date":"1397/05/23 17:30","price":7706},{"date":"1397/05/23 17:50","price":7692},{"date":"1397/05/23 18:00","price":7722},{"date":"1397/05/23 18:20","price":7718},{"date":"1397/05/23 18:30","price":7708},{"date":"1397/05/23 18:50","price":7736},{"date":"1397/05/23 19:00","price":7724},{"date":"1397/05/23 19:10","price":7736},{"date":"1397/05/23 19:20","price":7702},{"date":"1397/05/23 19:30","price":7720},{"date":"1397/05/23 19:40","price":7732},{"date":"1397/05/23 19:50","price":7719},{"date":"1397/05/23 20:00","price":7718},{"date":"1397/05/23 20:10","price":7681},{"date":"1397/05/23 20:20","price":7670},{"date":"1397/05/23 20:30","price":7661},{"date":"1397/05/23 20:50","price":7640},{"date":"1397/05/23 21:00","price":7618},{"date":"1397/05/23 21:10","price":7624}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398