کمترین: 
652.13
بیشترین: 
667.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
652.13
زمان: 
5/23 23:08
قیمت گازوئیل امروز 23 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 652.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 00:08","price":654.88},{"date":"1397/05/23 01:08","price":655.38},{"date":"1397/05/23 02:08","price":655.75},{"date":"1397/05/23 05:08","price":655.63},{"date":"1397/05/23 07:08","price":655.88},{"date":"1397/05/23 08:08","price":655.38},{"date":"1397/05/23 09:08","price":655.13},{"date":"1397/05/23 10:08","price":654.88},{"date":"1397/05/23 11:08","price":655.13},{"date":"1397/05/23 12:08","price":658.63},{"date":"1397/05/23 13:08","price":658.38},{"date":"1397/05/23 14:16","price":659.63},{"date":"1397/05/23 15:08","price":660.13},{"date":"1397/05/23 16:08","price":662.63},{"date":"1397/05/23 17:08","price":663.63},{"date":"1397/05/23 18:08","price":667.13},{"date":"1397/05/23 19:08","price":662.38},{"date":"1397/05/23 19:32","price":660.88},{"date":"1397/05/23 20:08","price":656.88},{"date":"1397/05/23 21:08","price":654.63},{"date":"1397/05/23 22:08","price":653.88},{"date":"1397/05/23 23:08","price":652.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398