کمترین: 
137
بیشترین: 
146
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
146
زمان: 
5/22 21:10
قیمت افغانی امروز 22 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 146 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 11:30","price":137},{"date":"1397/05/22 12:00","price":140},{"date":"1397/05/22 12:20","price":141},{"date":"1397/05/22 12:50","price":142},{"date":"1397/05/22 13:30","price":141},{"date":"1397/05/22 14:00","price":140},{"date":"1397/05/22 14:10","price":142},{"date":"1397/05/22 14:30","price":141},{"date":"1397/05/22 14:50","price":143},{"date":"1397/05/22 15:00","price":142},{"date":"1397/05/22 15:30","price":143},{"date":"1397/05/22 15:50","price":142},{"date":"1397/05/22 16:00","price":144},{"date":"1397/05/22 16:20","price":143},{"date":"1397/05/22 16:50","price":144},{"date":"1397/05/22 17:00","price":143},{"date":"1397/05/22 17:30","price":142},{"date":"1397/05/22 17:50","price":143},{"date":"1397/05/22 18:00","price":142},{"date":"1397/05/22 18:10","price":144},{"date":"1397/05/22 18:30","price":145},{"date":"1397/05/22 18:50","price":144},{"date":"1397/05/22 19:00","price":145},{"date":"1397/05/22 20:00","price":146},{"date":"1397/05/22 20:10","price":145},{"date":"1397/05/22 21:10","price":146}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398