کمترین: 
6548
بیشترین: 
7005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7005
زمان: 
5/22 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 22 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 22 مرداد 1397 , 7005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":6653},{"date":"1397/05/22 10:50","price":6651},{"date":"1397/05/22 11:00","price":6647},{"date":"1397/05/22 11:10","price":6646},{"date":"1397/05/22 11:30","price":6548},{"date":"1397/05/22 11:50","price":6563},{"date":"1397/05/22 12:00","price":6710},{"date":"1397/05/22 12:20","price":6757},{"date":"1397/05/22 12:30","price":6779},{"date":"1397/05/22 12:50","price":6805},{"date":"1397/05/22 13:00","price":6785},{"date":"1397/05/22 13:20","price":6807},{"date":"1397/05/22 13:30","price":6762},{"date":"1397/05/22 13:50","price":6745},{"date":"1397/05/22 14:00","price":6699},{"date":"1397/05/22 14:10","price":6783},{"date":"1397/05/22 14:20","price":6794},{"date":"1397/05/22 14:30","price":6760},{"date":"1397/05/22 14:50","price":6838},{"date":"1397/05/22 15:00","price":6806},{"date":"1397/05/22 15:10","price":6815},{"date":"1397/05/22 15:20","price":6764},{"date":"1397/05/22 15:30","price":6830},{"date":"1397/05/22 15:50","price":6788},{"date":"1397/05/22 16:00","price":6861},{"date":"1397/05/22 16:10","price":6891},{"date":"1397/05/22 16:20","price":6876},{"date":"1397/05/22 16:30","price":6850},{"date":"1397/05/22 16:50","price":6877},{"date":"1397/05/22 17:00","price":6861},{"date":"1397/05/22 17:20","price":6866},{"date":"1397/05/22 17:30","price":6835},{"date":"1397/05/22 17:50","price":6849},{"date":"1397/05/22 18:00","price":6839},{"date":"1397/05/22 18:10","price":6892},{"date":"1397/05/22 18:20","price":6897},{"date":"1397/05/22 18:30","price":6976},{"date":"1397/05/22 18:50","price":6971},{"date":"1397/05/22 19:00","price":6972},{"date":"1397/05/22 19:10","price":6943},{"date":"1397/05/22 19:20","price":6961},{"date":"1397/05/22 19:30","price":6971},{"date":"1397/05/22 19:50","price":6983},{"date":"1397/05/22 20:00","price":6996},{"date":"1397/05/22 20:10","price":6979},{"date":"1397/05/22 20:30","price":6976},{"date":"1397/05/22 20:50","price":6969},{"date":"1397/05/22 21:00","price":6934},{"date":"1397/05/22 21:10","price":7005}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398