کمترین: 
902
بیشترین: 
960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
960
زمان: 
5/22 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 22 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 مرداد 1397 , 960 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":916},{"date":"1397/05/22 11:30","price":902},{"date":"1397/05/22 11:50","price":904},{"date":"1397/05/22 12:00","price":924},{"date":"1397/05/22 12:20","price":931},{"date":"1397/05/22 12:30","price":932},{"date":"1397/05/22 12:50","price":939},{"date":"1397/05/22 13:00","price":936},{"date":"1397/05/22 13:20","price":939},{"date":"1397/05/22 13:30","price":929},{"date":"1397/05/22 13:50","price":928},{"date":"1397/05/22 14:00","price":922},{"date":"1397/05/22 14:10","price":934},{"date":"1397/05/22 14:20","price":935},{"date":"1397/05/22 14:30","price":930},{"date":"1397/05/22 14:50","price":942},{"date":"1397/05/22 15:00","price":936},{"date":"1397/05/22 15:10","price":938},{"date":"1397/05/22 15:20","price":931},{"date":"1397/05/22 15:30","price":940},{"date":"1397/05/22 15:50","price":935},{"date":"1397/05/22 16:00","price":945},{"date":"1397/05/22 16:10","price":949},{"date":"1397/05/22 16:20","price":947},{"date":"1397/05/22 16:30","price":944},{"date":"1397/05/22 17:10","price":943},{"date":"1397/05/22 17:20","price":942},{"date":"1397/05/22 17:30","price":939},{"date":"1397/05/22 17:50","price":941},{"date":"1397/05/22 18:00","price":939},{"date":"1397/05/22 18:10","price":945},{"date":"1397/05/22 18:30","price":953},{"date":"1397/05/22 18:50","price":955},{"date":"1397/05/22 19:10","price":951},{"date":"1397/05/22 19:20","price":956},{"date":"1397/05/22 19:30","price":954},{"date":"1397/05/22 19:50","price":956},{"date":"1397/05/22 20:00","price":958},{"date":"1397/05/22 20:10","price":956},{"date":"1397/05/22 20:30","price":957},{"date":"1397/05/22 20:50","price":956},{"date":"1397/05/22 21:10","price":960}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399