کمترین: 
1448
بیشترین: 
1541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1540
زمان: 
5/22 21:10
قیمت یوان چین امروز 22 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":1471},{"date":"1397/05/22 10:50","price":1469},{"date":"1397/05/22 11:30","price":1448},{"date":"1397/05/22 11:50","price":1451},{"date":"1397/05/22 12:00","price":1483},{"date":"1397/05/22 12:20","price":1495},{"date":"1397/05/22 12:50","price":1503},{"date":"1397/05/22 13:00","price":1498},{"date":"1397/05/22 13:20","price":1504},{"date":"1397/05/22 13:30","price":1491},{"date":"1397/05/22 13:50","price":1490},{"date":"1397/05/22 14:00","price":1479},{"date":"1397/05/22 14:10","price":1499},{"date":"1397/05/22 14:20","price":1500},{"date":"1397/05/22 14:30","price":1493},{"date":"1397/05/22 14:50","price":1510},{"date":"1397/05/22 15:00","price":1504},{"date":"1397/05/22 15:20","price":1494},{"date":"1397/05/22 15:30","price":1508},{"date":"1397/05/22 15:50","price":1499},{"date":"1397/05/22 16:00","price":1516},{"date":"1397/05/22 16:10","price":1522},{"date":"1397/05/22 16:20","price":1519},{"date":"1397/05/22 16:30","price":1513},{"date":"1397/05/22 16:50","price":1518},{"date":"1397/05/22 17:00","price":1515},{"date":"1397/05/22 17:10","price":1514},{"date":"1397/05/22 17:30","price":1508},{"date":"1397/05/22 17:50","price":1513},{"date":"1397/05/22 18:00","price":1509},{"date":"1397/05/22 18:10","price":1521},{"date":"1397/05/22 18:20","price":1519},{"date":"1397/05/22 18:30","price":1533},{"date":"1397/05/22 18:50","price":1537},{"date":"1397/05/22 19:10","price":1531},{"date":"1397/05/22 19:20","price":1536},{"date":"1397/05/22 19:30","price":1535},{"date":"1397/05/22 19:50","price":1537},{"date":"1397/05/22 20:00","price":1541},{"date":"1397/05/22 20:10","price":1538},{"date":"1397/05/22 20:20","price":1537},{"date":"1397/05/22 20:50","price":1532},{"date":"1397/05/22 21:00","price":1534},{"date":"1397/05/22 21:10","price":1540}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398