کمترین: 
1471
بیشترین: 
1566
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1519
زمان: 
5/22 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 22 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1519 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":1553},{"date":"1397/05/22 10:50","price":1471},{"date":"1397/05/22 11:00","price":1516},{"date":"1397/05/22 11:10","price":1530},{"date":"1397/05/22 11:30","price":1505},{"date":"1397/05/22 11:50","price":1508},{"date":"1397/05/22 12:00","price":1489},{"date":"1397/05/22 12:20","price":1519},{"date":"1397/05/22 12:30","price":1507},{"date":"1397/05/22 13:00","price":1497},{"date":"1397/05/22 13:20","price":1541},{"date":"1397/05/22 13:30","price":1525},{"date":"1397/05/22 13:50","price":1505},{"date":"1397/05/22 14:00","price":1489},{"date":"1397/05/22 14:10","price":1513},{"date":"1397/05/22 14:20","price":1507},{"date":"1397/05/22 14:30","price":1506},{"date":"1397/05/22 14:50","price":1510},{"date":"1397/05/22 15:00","price":1511},{"date":"1397/05/22 15:10","price":1517},{"date":"1397/05/22 15:20","price":1520},{"date":"1397/05/22 15:30","price":1518},{"date":"1397/05/22 15:50","price":1492},{"date":"1397/05/22 16:00","price":1523},{"date":"1397/05/22 16:10","price":1516},{"date":"1397/05/22 16:20","price":1504},{"date":"1397/05/22 16:30","price":1500},{"date":"1397/05/22 16:50","price":1557},{"date":"1397/05/22 17:00","price":1509},{"date":"1397/05/22 17:10","price":1504},{"date":"1397/05/22 17:20","price":1527},{"date":"1397/05/22 17:30","price":1495},{"date":"1397/05/22 17:50","price":1531},{"date":"1397/05/22 18:00","price":1528},{"date":"1397/05/22 18:10","price":1516},{"date":"1397/05/22 18:20","price":1532},{"date":"1397/05/22 18:30","price":1540},{"date":"1397/05/22 19:00","price":1539},{"date":"1397/05/22 19:20","price":1549},{"date":"1397/05/22 19:30","price":1566},{"date":"1397/05/22 19:50","price":1537},{"date":"1397/05/22 20:00","price":1542},{"date":"1397/05/22 20:10","price":1544},{"date":"1397/05/22 20:20","price":1545},{"date":"1397/05/22 20:30","price":1536},{"date":"1397/05/22 20:50","price":1521},{"date":"1397/05/22 21:00","price":1526},{"date":"1397/05/22 21:10","price":1519}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399