کمترین: 
2709
بیشترین: 
2890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2887
زمان: 
5/22 21:10
قیمت درهم امارات امروز 22 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 2887 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":2753},{"date":"1397/05/22 10:50","price":2754},{"date":"1397/05/22 11:00","price":2752},{"date":"1397/05/22 11:10","price":2750},{"date":"1397/05/22 11:30","price":2709},{"date":"1397/05/22 11:50","price":2714},{"date":"1397/05/22 12:00","price":2776},{"date":"1397/05/22 12:20","price":2797},{"date":"1397/05/22 12:30","price":2800},{"date":"1397/05/22 12:50","price":2815},{"date":"1397/05/22 13:00","price":2807},{"date":"1397/05/22 13:20","price":2817},{"date":"1397/05/22 13:30","price":2790},{"date":"1397/05/22 13:50","price":2791},{"date":"1397/05/22 14:00","price":2770},{"date":"1397/05/22 14:10","price":2807},{"date":"1397/05/22 14:20","price":2811},{"date":"1397/05/22 14:30","price":2796},{"date":"1397/05/22 14:50","price":2831},{"date":"1397/05/22 15:00","price":2815},{"date":"1397/05/22 15:10","price":2820},{"date":"1397/05/22 15:20","price":2801},{"date":"1397/05/22 15:30","price":2827},{"date":"1397/05/22 15:50","price":2810},{"date":"1397/05/22 16:00","price":2841},{"date":"1397/05/22 16:10","price":2852},{"date":"1397/05/22 16:20","price":2846},{"date":"1397/05/22 16:30","price":2837},{"date":"1397/05/22 16:50","price":2845},{"date":"1397/05/22 17:00","price":2841},{"date":"1397/05/22 17:10","price":2839},{"date":"1397/05/22 17:30","price":2829},{"date":"1397/05/22 17:50","price":2836},{"date":"1397/05/22 18:00","price":2828},{"date":"1397/05/22 18:10","price":2850},{"date":"1397/05/22 18:20","price":2846},{"date":"1397/05/22 18:30","price":2874},{"date":"1397/05/22 18:50","price":2869},{"date":"1397/05/22 19:00","price":2881},{"date":"1397/05/22 19:10","price":2870},{"date":"1397/05/22 19:20","price":2879},{"date":"1397/05/22 19:30","price":2877},{"date":"1397/05/22 19:50","price":2886},{"date":"1397/05/22 20:00","price":2890},{"date":"1397/05/22 20:10","price":2885},{"date":"1397/05/22 20:20","price":2884},{"date":"1397/05/22 20:30","price":2885},{"date":"1397/05/22 20:50","price":2876},{"date":"1397/05/22 21:00","price":2879},{"date":"1397/05/22 21:10","price":2887}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398