کمترین: 
644.63
بیشترین: 
657.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
652.63
زمان: 
5/22 23:08
قیمت گازوئیل امروز 22 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 652.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 05:08","price":656.38},{"date":"1397/05/22 06:08","price":655.63},{"date":"1397/05/22 08:08","price":654.38},{"date":"1397/05/22 09:08","price":653.63},{"date":"1397/05/22 10:08","price":654.38},{"date":"1397/05/22 11:08","price":654.5},{"date":"1397/05/22 12:08","price":653.63},{"date":"1397/05/22 13:08","price":654.63},{"date":"1397/05/22 14:08","price":657.13},{"date":"1397/05/22 15:08","price":656.63},{"date":"1397/05/22 16:08","price":656.38},{"date":"1397/05/22 17:08","price":657.88},{"date":"1397/05/22 18:08","price":655.88},{"date":"1397/05/22 19:08","price":656.88},{"date":"1397/05/22 20:08","price":656},{"date":"1397/05/22 21:08","price":644.63},{"date":"1397/05/22 22:08","price":646.88},{"date":"1397/05/22 23:08","price":652.63}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398