کمترین: 
1204.61
بیشترین: 
1212.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1204.84
زمان: 
5/22 13:00
قیمت اونس طلا امروز 22 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1204.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 04:30","price":1212.11},{"date":"1397/05/22 05:00","price":1210.66},{"date":"1397/05/22 05:30","price":1209.92},{"date":"1397/05/22 06:00","price":1209.41},{"date":"1397/05/22 06:30","price":1208.53},{"date":"1397/05/22 07:00","price":1208.99},{"date":"1397/05/22 07:30","price":1208.59},{"date":"1397/05/22 08:00","price":1208.01},{"date":"1397/05/22 08:30","price":1208.15},{"date":"1397/05/22 09:00","price":1207.86},{"date":"1397/05/22 09:30","price":1207.76},{"date":"1397/05/22 10:00","price":1209.26},{"date":"1397/05/22 10:30","price":1208.01},{"date":"1397/05/22 11:00","price":1209.58},{"date":"1397/05/22 11:30","price":1208.38},{"date":"1397/05/22 12:00","price":1208.08},{"date":"1397/05/22 12:30","price":1204.61},{"date":"1397/05/22 13:00","price":1204.84}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398